Carlos Juarez – RSL Arizona – Division 1 – 230407-068022