David Mamukelashvili – Ukrainian Sitch SC – Division 1 – 240401-006982