Jack Fridman – NY Hota Bavarian SC – Division 1 – 230402-008311