Joshua Mazia – Arizona Sahuaros Segundo – Division 1