Sean Torlincasi – NY Hota Bavarian SC – Division 1 – 240406-001215