Sebastian Curti – NY Hota Bavarian SC – Division 1 – 230602-042125